Medlemskabsbetingelser

Betingelser for medlemskab i Fin Form

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Fin Form i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Fin Form. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Fin Form. Det er medlemmets ansvar, at Fin Form til hver en tid har medlemmet korrekte kontaktoplysninger.

§1a. Studerende, lærlinge og unge under 25 år: Personer med et student/lærlinge/u. 25 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når Fin Form forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Fin Form’s  gældende normalpris uden yderlig varsel.


§1b. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når Fin Form forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Fin Form’s gældende normalpris uden yderlig varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Fin Form ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Fin Form, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed:  PBS/Betalingskort-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. 


§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS/Betalingskort

medlemskab tilmeldes aftalen PBS/Farpay/Nets, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto/betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis Fin Form er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Fin Form’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr.


Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Fin Form betaler for medlemmets adgang til motionsredkaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS/Betalingskort-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fin Form ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Fin Form forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af Fin Form’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Fin Form’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§6. Prisændringer: Såfremt et medlem fastholder sit medlemskab, yder Fin Form ”prisgaranti” i 6 måneder, det betyder at medlemmets kontingent ikke kan stige i løbet af de første 6 mnd. Prisændringer for nye medlemmer og efter prisgaranti perioden vil blive offentliggjort i centeret. 


§7. Beroperioder: Medlemskabet kan sættes bero ved at betale et pausegebyr efter Fin Form’s gældende takster, dog i en maksimal periode af tre måneder. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.


§8. Opsigelse af medlemskaber: PBS/Betalingskort medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder. Opsigelsen skal meldes skriftligt. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Kontant medlemskaber udløber når den forudbetalte periode er gået.


§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fin Form. Fin Form tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 11. Værdigenstande: Fin Form anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, Fin Form bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Fin Form’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, Fin Form kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meddeles afbud senest tre timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 10 min før holdstart, 2) ikke melder afbud senest tre timer før holdestart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Fin Form, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS/Betalingskort-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Fin Form ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.


§14. Fin Form’s opsigelse af medlemmer: Fin Form kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Fin Form’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Fin Form ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Fin Form.

§15. Ændring af medlemsbetingelser: Fin Form kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Fin Form har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.